Txele alu ‘random’

Txele alu ‘random’

/ / 2016-01-07 21:26

Ingyentsimtsyìp ngaru

Fìtrr ngìmop oel ngaru hì'ia ingyentsim...
/ / 2016-01-03 21:42

Tìran mì na'rìng

Trram tìran oe oeyä tsmukansì mì na'rìngtsyìp a sim moeyä kelku...
/ / 2016-01-06 21:26

Yafkeyk hek Neytrrlanmì

Trram sì fìtrr mì Neytrrlan yafkeyk hìmek nìtxan...
/ 2019-12-31 16:35

'Em ayrumit kxumpayä a fya'o

'Em ayrumit kxumpayä a fì'uri fìtrr oe srung sìmi sa'nokur. Txo nga new ivomum fya'ot a 'em tsat, tsakrr fìpostìti rutxe inan.
/ / 2016-01-26 23:39

Kxitx a mì Atxkxe aLor

Fìtrr new oe livawk snarelit arusikx a sunu oer...
/ 2020-06-21 21:44

Pxevola trr

/ / 2016-01-02 20:27

Ayuä Sla'tsuyu

Zìsìtam kanom oel fìpukit alu Ayuä Sla’tsuyu...
/ / 2016-01-08 22:05

Sì'eyng ingyentsimä

Fìtsenge ayngaru aysì'eyng ingyentsimtsyìpä trramä...
/ / 2016-01-04 22:55

Hìma krr...

Poltxe oe trram san oeyä ayupxare slayu pup nì'ul sìk. Tse, tsaw lu ngay...
/ / 2016-01-05 21:26

Oeyä tìkangkem

New oe pivängkxo nì'it teri tìkangkem oeyä...