Hìma krr...

/ / 2016-01-04 22:55

Kaltxì!

Poltxe oe trram san skxakep oeyä ayupxare slayu pup nì’ul sìk. Tse, tsaw latsu ngay

Lun lu fwa ke lu oeru kxana trr:

  • mì ton oe hahaw;
  • mì srr'ongmaw oe sop ne tseng tìkangkemä;
  • mì rewon, ha'ngir sì kaym oe tìkangkem si;
  • mì sreton'ong oe sop ne kelku;
  • mì ton'ongmaw oe polängkxo fa TeamSpeak;
  • ulte set pamrel si oe fìpostìru.

Ha, trrayvay nìmun!