Sì'eyng ingyentsimä

/ / 2016-01-08 22:05

Fìtsenge ayngaru aysì’eyng ingyentsimtsyìpä trramä.

s a m s i y u pxaya tute a wem
s ey sä‘o a fte niväk
kx a ng a ng a ng pam awok
' e w ll rusey a ke lu ioang
l u kemlì‘u a fkol sar pxìm frato
a l a k s i krra nga hasey soli aysìhawlur
n ì n tìng nari
n u m ts e ng tseng a fko kä tsatsenge fte ftivia
k i n t rr mrrtrr sì muntrr
e l t u tokxä hapxì a fpìl
u t r a l ‘ewll atsawl
u l tx a fwa tse‘a sutet alahe
ng a m kaltxì -txì -ì

Furia menga fmoli rivun aysì’eyngit, irayo ma Vawmataw sì Blue Elf!

Tìpawmìri aswey alu kaltxì -txì -ì, kolan oel ngamit taluna kaltxì -txì -ì fkan oer na pam ngamä.

Hayalovay!