Aylì'fya angawnop

Oeri eltur tìtxen si aylì'fya angawnop. Tsaylì'fya tsawl ke slolu txankrr, slä tuteol ngamop tsalì'fyati.

Lì'fya leNa'vi

Lì'fyari leNa'vi, fkol ngamop tsat fpi rel arusikx alu Uniltìrantokx. Fìlì'fyari pam fkan oeru miklor.

Oel ngolop aysrungtsyìpit a teri horen lì'fyayä leNa'vi.

Nìteng, fìtsenge nga tsun ivinan aysäomumit a lefkrra yafkeykteri nìNa'vi.

Tìkenong lì'fyayä leNa'vi

Kaltxì! Oeru fko syaw Wllìm.
Ngaru lu fpom srak?
Kìyevame!

Slä oe fpìl, txo nga tsivun fìpamrelit ivinan, tsakrr lì'fya leNa'vi smon ngar :)

Lì'fya alu Lojban

Lì'fya alu Lojban lu lì'fya angawnop a eltu lefngap tsun tslivam. Tafral, eltu lefngap tsun rivun pamrelä ralit. Nìkeftxo, oe ke tsun pivlltxe fa lì'fya alu Lojban nìltsan.

Pxaya vefya a fpi eltu lefngap tsun tslivam pamrelit a fko pamrel soli fa lì'fya alu Lojban, slä ke lu ftue tutesko fwa tslam tsayvefyati. Tafral ngolop oel 'uoti, fte fmivi ftue sleykivu fìkemit a tslam fìvefyati alu camxes. Fì'uti fko tsun rivun fìtsenge.

Tìkenong lì'fyayä alu Lojban

.i coi .i mi se cmene zo .uilym.
.i xu do kanro
.i co'o

(Ral fìtìkenongä sì pum tìkenongä aham lu teng.)