Uvano

/ 2017-01-15 18:03

'Upxare a fa mokri

(Furia krro krro ke poltxe oe san u-VAN sìk ki san U-van sìk, hìtxoa.)

Pamrel

Kaltxì nìmun ma frapo. Fìtrr new oe livawk uvanit a sunu oeru. Fko syaw tsauvanur, nì’Ìnglìsì, Codenames. Fko tsun uvan sivi hu pxelapo fu nì’ul. Fìtrr new oe fmivi oeyktivìng ayhorenit.

Nì’awve, fko zene hivawl. Ayuvansiyuti fkol pxìmun’i mì mefongu: pongu atun sì pongu aean. Tsakrr, fkol yem sìn fyanyo pxevolawa lì’uti. Natkenong, ììì… ‘utral, tewti, sngä’i, tawtute’, saylahe. Lu aylì’u letrrtrr nìwotx. Nìsyen, mefongul ftxey ‘awa “eykyuti”. Tsun meykyu nìwan tsive’a teyngta pelì’u lu tun, ulte pelì’u lu ean; ha aylapo ke tsun tsat tsive’a.

Tsakrr, uvan sngä’i. ‘Awa pongu tsun uvan sivi nì’awve: pongu atun fu pongu aean. Tsaw renulke lu. Srefpìl tsnì tsivun sngivä’i pongu atun, ko. Eykyu tsaponguä tsakrr tìng nari nìltsan aylì’ur atun. Ulte tsakrr fmi pivlltxe ‘awa mipa lì’uti, ‘awa srungtsyìpit, fte eykomum pongur atun, futa ‘awa, fu munea, fu pxeya lì’u lu tun. (Ulte wrrpa fìlì’u a’aw, eykyu ke tsun pivlltxe.) Ììì… natkenong, txo aylì’u alu ‘ikran’ sì ‘toruk’ lu tun, eyktu atun tsun pivlltxe san ‘Tswayon. Mune.’ sìk. Ha, ral lu fwa ‘fkeytok munea aylì’u atun a teri fwa tswayon’.

Tam. Ha, aysuteru atun a ke lu eykyu, set lu srungtsyìp a teri teyngta paylì’u lu tun. Ulte set ayfo zene vivll tsaylì’uti atun. Txo lu eyawr, sìltsan! Slä txo ke lu eyawr, tsakrr kezemplltxe ayfo srung si pongu aean, taluna ayfol mi omum futa tsalì’u lu ean.

Ulte tse… pongul a nì’awve vamll fralì’uti sneyä ponguä, yora’.

Nìfkeytongay, fìuvan lu ep’ang nì’it nì’ul, taluna fkeytok horenit a ke lolawk oel. Slä sìlpey oe tsnì nga tslivam tsalsungay.

Nìsyen. Fwa uvan si fìuvanur nìNa’vi ‘o’ livu, kefyak?

Hayalovay!