Peper sì Kärot

/ 2016-01-27 22:48

Kaltxì!

Srake smon ayngar ayrel apuseng a fko syaw Peper sì Kärot? Tsaw lu rel apusing a weyn reltseotul alu David Revoy. Sekrrvay wameyn hapxìti avomrr. Txele lu ‘evenge alu Peper sì sneyä palulukantsyìp alu Kärot. Fpìl oe, fìrel apuseng lu hiyìk nìtxan.

Eltur tìtxen si oeru fwa fko tsun sivung aysìralpengit. Hapxìti a’awve fko tsun ivinan fa lì’fya a36°! Natkenong, oel, hu tute alahe, sung tìralpengit leNeytrrlan. Kop reltseotul tung aylì’fya angawnop. Pamrel sami po tsaylì’ur (oeyä tìralpeng):

Tung oel aylì'fyat angawnop sì aylì'fyat akerusey.
Srake fkeytok ralpengyu leKìlìngon fu ralpengyu lì'fyayä tseotuä alu J. R. R. Tolkien?

(tsim)

Nìkeftxo, fpìl oel futa ralpeng nìNa’vi a fì’u lu ngäzìk nìhawng, taluna lu pxaya lì’u apxay a lì’fyaru leNa’vi ke lu tsaylì’u. Nì’aw ralpìmeng oel ‘awa reltsyìpit:

Rel hapxìyä atsìve. Fìrel lu © CC-BY 4.0 ta David Revoy sì aysrungsiyu alahe
Rel hapxìyä atsìve. Fìrel lu © CC-BY 4.0 ta David Revoy sì aysrungsiyu alahe

Nga tsun ivinan wotxit relä apuseng fìtsenge.

Hayalovay