Mipa zìsìt lefpom!

/ / 2016-01-01 16:40

Kaltxì! Fìtrr sngä’i meu. Nì’awve, sngä’i fìtrr mipa zìsìt. Ma frapo, zìsìt amip lìyevu lefpom! Nìmuve, vospxì fìlokä leNa’vi. Ta fìtrr, vay tì’i’a vospxìyä, oe fmayi pamrel sivi postìru fratrr mì fìpìlok.

Fìtrr new oe wivìntxu ngaru tsyeyt a yom aysutel leNeytrrlan (sì kxawm ayatxkxe alahe?) mì syena trr zìsìtä. Fìfnesyuve fko syaw oliebol, a slu nìNa’vi rum kxumpayä. Nìfrazìsìt, yolom oel tsat trram. Fkan oer ftxìlor nìtxan!

Ayrum kxumpayä
Ayrum kxumpayä

Krra nìngay sngolä’i zìsìt amip, kolä wrrpa oe fte nivìn pxusora atanit. Ke sunu oeru fwa sim pxusora atanit, taluna lu lehrrap. Ngian, txo livìm fko, tsakrr lu lor. Fmoli oel futa ngop relit pxusora atanä, slä lolu tsaw ngäzìk.

Pxusora atan
Pxusora atan

Trrayvay!

(Nìvingkap, mì fìpostì, nga tsun tivìng zekwä aylì’ur, fte tìralpengit le’Ìnglìsì sreykiver.)