Txele alu ‘navi-blog-month’

Txele alu ‘navi-blog-month’

/ / 2016-01-07 21:26

Ingyentsimtsyìp ngaru

Fìtrr ngìmop oel ngaru hì'ia ingyentsim...
/ 2017-01-15 18:03

Uvano

/ 2017-02-22 20:14

Txintìn

/ 2016-01-23 23:52

Muntrr

Fìpostì lu pup, taluna fìtrr lu muntrr...
/ 2016-01-31 20:20

Syena trr

Fìvospxì fìtrr 'i'a, ha, fì'u lu postì asyen fìvospxìyä...
/ 2016-01-22 23:31

Aylì'fyavi leNeytrrlan

Fìtrr ayngaru a'awa lì'fyavi leNeytrrlan...
/ 2016-01-09 22:52

Lì'fya leLojban (hapxì a'awve)

Olinan oel postìt a mì fìlok Vawmatawä a teri lì'fya leSperanto, ulte fpolìl oel futa nìteng eltur tìtxen sivi postì a teri lahea lì'fya angawnop...
/ 2016-01-14 22:25

Ftxozä zìsìtä amip

Fìtrr mì oeyä tìkangkemtseng lamu ftxozätsyìp zìsìtä amip...
/ 2016-01-12 23:53

Txon'ongmaw ayuvanä

Oeyä tìkangkemtsengmì fratrrpxeyve lu txon'ongmaw ayuvanä...
/ 2016-01-25 22:53

Tì'eyng ingyentsimä

Ayngaru tì'eyngit ingyentsimä a pamlltxe oel trram...
/ / 2016-01-03 21:42

Tìran mì na'rìng

Trram tìran oe oeyä tsmukansì mì na'rìngtsyìp a sim moeyä kelku...
/ 2016-01-20 22:25

'Ivong Na'vi

/ / 2016-01-11 23:59

Vrrìn...

/ / 2016-01-06 21:26

Yafkeyk hek Neytrrlanmì

Trram sì fìtrr mì Neytrrlan yafkeyk hìmek nìtxan...
/ 2016-01-17 20:35

Herwì

Fìtrr fìzìsìkrrmì zolup 'awvea herwì fìtsenge...
/ 2016-01-19 22:56

Pamrel ahiyìk

Krra kìmä oe tsmukanhu ne tsray apxa, tsìme'a moel 'uti ahiyìk...
/ / 2016-01-15 22:55

Mawl vospxìyä

Set mawl fìvospxìyä fìlokä leNa'vi solalew...
/ 2016-01-21 22:56

Oeyä ayrìk

Fìtrr new oe livawk ayrìkit a tsun nga tsive'a mì fäpa fìtsengeyä...
/ 2016-01-27 22:48

Peper sì Kärot

Fìtrr new oe livawk ayrelit apuseng a fko syaw Peper sì Kärot...
/ / 2016-01-16 20:30

Ne tsray apxa

Fìtrr kolä oe ne apxa tsray a sim kelkuti oeyä...
/ 2017-01-01 21:40

Zìsìt amip

/ 2016-01-30 01:20

Hawngkrr

/ / 2016-01-26 23:39

Kxitx a mì Atxkxe aLor

Fìtrr new oe livawk snarelit arusikx a sunu oer...
/ / 2016-01-01 16:40

Mipa zìsìt lefpom!

Kaltxì! Fìtrr sngä'i meu: mipa zìsìt sì vospxì fìlokä leNa'vi...
/ 2016-01-28 23:03

Oe ke muwäpìntxu fìtrr

Mì oeyä tìkangkemtseng frakintrr fko pawm pxesuteor san rutxe muwäpìntxu sìk. Fìtrr lamu alo oeyä...
/ 2016-01-10 11:47

Lì'fya leLojban (hapxì amuve)

Fìtrr ngìmop oel ngaru hì'ia ingyentsim...
/ / 2016-01-02 20:27

Ayuä Sla'tsuyu

Zìsìtam kanom oel fìpukit alu Ayuä Sla’tsuyu...
/ 2016-01-24 23:42

Ingyentsim alahe

Fìtrr ayngaru ingyentsimit a poltxe oeru 'eylanìl...
/ 2016-01-18 23:00

Hem a soli fìtrr

Fìpìlokìri fìtrr nolew oe livawk txeleti a eltur tìtxen sivi ayngaru. Nìkeftxo 'efu oe ngeyn nìhawng, ha fìpostìl nga' txeleti alahe...
/ 2016-01-30 23:39

Pesu lu Ioang Kllteäo

Mì fìtrr new oe livawk snarelit arusikx...
/ 2016-01-13 23:05

Sìngäzìk sìreynä

Fratrr oe sop fa tìreyn, slä fìtrr lamu tìngäzìk a ke tsarme'a oel srekrr...
/ / 2016-01-08 22:05

Sì'eyng ingyentsimä

Fìtsenge ayngaru aysì'eyng ingyentsimtsyìpä trramä...
/ / 2016-01-04 22:55

Hìma krr...

Poltxe oe trram san oeyä ayupxare slayu pup nì'ul sìk. Tse, tsaw lu ngay...
/ / 2016-01-05 21:26

Oeyä tìkangkem

New oe pivängkxo nì'it teri tìkangkem oeyä...