Ingyentsimtsyìp ngaru

/ / 2016-01-07 21:26

Fìtrr ngìmop oel ayngaru hì’ia ingyentsim. Kezemplltxe sìmar oel lì’fyati leNa’vi :)

Nari si: ayfam alu ll, rr, kx, px, tx, ng ts lu ‘awa pamrelvi nì’aw!

pxaya tute a wem
sä‘o a fte niväk
pam awok
rusey a ke lu ioang
kemlì‘u a fkol sar pxìm frato
krra nga hasey soli aysìhawlur
tìng nari
tseng a fko kä tsatsenge fte ftivia
mrrtrr sì muntrr
tokxä hapxì a fpìl
‘ewll atsawl
fwa tse‘a sutet alahe
kaltxì -txì -ì

Lu hasey nga a krr, äo fìpostì nga tsun yivem tì’eyngit. Nìteng rutxe pivlltxe ftxey fìingyemtsim lu ngäzìk nìtxan fu ftue nìtxan. Kxawm ngayop oel ayingyemtsim alahe txo sivunu tsaw ayngar :)

Aysäplltxevi